Моделювання та прогнозування життєвого циклу товару на основі S-подібних кривих

 • Олександр Григорович Янковий д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеський національний економічний університет (Одеса, Україна)
 • Ольга Леонидівна Гура канд. екон. наук., доцент, директор Одеський фінансово-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету (Одеса, Україна)

Анотація

У статті розглянуто підходи щодо моделювання та прогнозування життєвого циклу товару. Отримано моделі життєвого циклу товару за допомогою різноманітних S-подібних математичних функцій. Розраховані прогнози на перспективу, важливіші ключові параметри цих кривих: точки максимуму, точки перегину, коли прискорений ріст продажів змінюється на уповільнений, а також коефіцієнти еластичності S-подібних функцій. За даними моделями проаналізовано життєвий цикл товару підприємства м’ясопереробної галузі та визначено цінову еластичність попиту на нього.
 
Ключові слова: життєвий цикл товару, моделювання, прогнозування, цінова еластичність попиту
 
DOI: 10.15276/mdt.1.1.2017.5

 1. О’Шоннеси Дж. Конкурентный маркетинг : стратегический поход / пер. с англ. Спб : Питер, 2001. 864 с.

 2. Яковенко Е. Г., Басс М. И., Махров Н. В. Циклы жизни экономических процессов, объектов и систем М. : Наука, 1991. 192 с.

 3. Яновский А. М. О бизнес-модели предприятия ХХ1 векам // Пищевая промышленность. 2000. № 5. С. 22–24.

 4. Ілляшенко С. М. Проблеми управління життєвим циклом товару // Механізм регулювання економіки. 2004. № 4. С. 80–87.

 5. Дзюбіна А. В. Моделювання динаміки життєвого циклу інноваційного продукту // Ефективна економіка: електрон. версія журн. 2012. № 9. URL : http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=1414 (дата звернення: 15.01.2016).

 6. Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі /за ред. Р. В. Федоровича. Тернопіль : Астон, 2012. 544 с.

 7. Сичов О. С. Технологія створення прогнозів попиту товарів масового споживання з застосуванням експертів // Математичні машини і системи. 2013. № 2. С. 73–80.

 8. Школа В. Ю., Кислий В. М. Прогнозування життєвого циклу інновацій у системі управління еколого-економічною безпекою підприємства // Механізм регулювання економіки. 2013. № 3. С. 49–59.

 9. Огнєва А. Ю., Лабурцева О. І. Концепція життєвого циклу товару в управлінні ТМ «Valenta» // Технології та дизайн. 2014. № 3 (12). С. 1–11.

 10. Янковой О. Г., Гура О. Л. Моделювання та прогнозування життєвого циклу товару // Збірник наукових праць ХДУХТ. 2007. Т. 2, Вип. 1 (5), С. 185–190.

 11. Янковий О. Г., Гура О. Л. Щодо вдосконалення планування на підприємстві за допомогою математико-статистичних методів прогнозування // Актуальні питання економіки. 2009. № 1. С. 229–238. 

##submission.howToCite##
ЯНКОВИЙ, Олександр Григорович; ГУРА, Ольга Леонидівна. Моделювання та прогнозування життєвого циклу товару на основі S-подібних кривих. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 63-82, жов. 2017. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/8>. Дата доступу: 20 жов. 2020
Розділ
Статьи
переглянуто раз: