Цифрові технології як засіб підвищення ефективності і прозорості біржової торгівлі деревиною

 • Сергій Миколайович Ілляшенко д-р екон. наук, професор професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, НТУ «ХПІ» д-р хабілітований, професор Вища школа економіко-гуманітарна (м. Бєльсько-Бяла, Польща)
 • Юлія Сергіївна Шипуліна д-р. екон. наук, доцент професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, НТУ «ХПІ»
 • Юрій Юрійович Смоляр аспірант Сумський державний університет

Анотація

Виділено і систематизовано основні фактори, що сприяють впровадженню цифрових технологій у різних видах бізнесу. Розроблена узагальнена схема проведення ефективних і прозорих електронних торгів необробленою деревиною з застосуванням сучасних цифрових технологій, сформована система принципів її функціонування. Розроблена схема взаємодії учасників біржових торгів на етапах прийняття ними рішень щодо купівлі-продажу. Визначено основні характеристики, які повинна мати удосконалена системи електронних торгів необробленою деревиною, запропоновано основні підходи до їх забезпечення. Окреслено переваги практичної реалізації запропонованого підходу до побудови нової системи електронних торгів: розширення функціональних можливостей і підвищення ефективності торгів; поліпшення інформаційного забезпечення обґрунтування рішень щодо купівлі-продажу; спрощення, підвищення оперативності та дебюрократизація документального супроводу.


Ключові слова: біржова торгівля, цифрові технології торгівлі, прозорість торгів, об’єктивність торгів, ефективність торгів, необроблена деревина.


DOI: 10.15276/mdt.4.3.2020.3


 1. Андросович Т.Ю. Біржові торги необробленою деревиною – перспектива розвитку ринку лісоматеріалів. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2014. № 6 (89), ч. 2. С. 111–115.

 2. Багацька К., Гейдор А. Бізнес-процеси в умовах диджиталізації економіки. Вісник КНТЕУ. 2019. № 5. С. 23–32.

 3. Верба В.А. Передумови, драйвери та наслідки цифрової трансформації бізнесу. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19–20 квітня 2018 р. С. 491–496.

 4. Гудзь М.В. Українські реалії та перспективи формування та функціонування біржової та електронної торгівлі. Ефективна економіка. 2017. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z=6093 (дата звернення: 06.08.2020).

 5. Гусєва О.Ю., Легомінова С. В. Діджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1 (23). С. 33–39.

 6. Диба М.І., Гернего Ю. О. Диджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні. Фінанси України. 2018. № 7. С. 50–63.

 7. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С., Смоляр Ю.Ю. Новий підхід до побудови процедури автоматизованого проведення біржових торгів. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Луцьк, 5 жовтня 2018 року. С. 163–165.

 8. Карчева Г.Т., Огородня Д.В., Опенько В.А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. 2017. №3 (27). С. 13–21.

 9. Ковальчук С.В., Ковінько О.М., Лісовський І.В. Роль цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності підприємств. Маркетинг і цифрові технології. 2018. № 1. С. 55–73.

 10. Кулинич М. Б. Тенденції становлення цифрової економіки в глобальному економічному просторі. Modern Economics. 2019. № 16. С. 57-63. URL: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6282/1/kulynych.pdf (дата звернення: 01.08.2020).

 11. Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. 252 с.

 12. Окландер М.А., Романенко О.О. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2017. № 12. С. 362–371.

 13. Патент України на корисну модель UA 126015 U, G06Q 30/00. Спосіб автоматизованого здійснення закупівлі і продажу товарів та послуг / Д.М. Маландій, Ю.Ю. Смоляр, О.О. Головко. № u2018 02418; заявл. 12.03.2018; опубл. 25.05.2018. Бюл. № 10/2018.

 14. Семилітко Д. Диджиталізація в дії: як цифрова трансформація бізнесу впливає на успіх компанії. Аудитор України. 2019. № 5. С. 76–79.

 15. Устенко М.О., Руських А.О. Діджиталізація: основа конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифрової економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 181–192.

 16. Фостолович В.А. Формування сучасних інтегрованих систем управління підприємством із застосуванням цифрових технологій. Sciences of Europe. 2020. № 50. С. 70-80. URL: http://european-science.org/wp-content/uploads/2020/05/VOL-3-No-50-2020.pdf#page=70 (дата звернення: 01.08.2020).

 17. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя / М. А. Окландер, Т. О. Окландер, О.І. Яшкіна [та ін.]. / за ред. М. А. Окландера. Одеса, Астропринт, 2017. 292 с.

 18. Череп А.В., Воронкова В.Г., Муц Л.Ф., Фурсін О.О. Інформаційні та інноваційні технології як чинник підвищення ефективності цифрової економіки та бізнесу в умовах глобалізації 4.0. Humanities Studies. 2019. Випуск 1 (78). С. 170–181.

 19. Шипуліна Ю.С., Смоляр Ю.Ю. Взаємодія учасників електронних торгів при роботі з «Електронною торговою системою». Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. Харків: НТУ «ХПІ», 2019. С. 410.

 20. Шипуліна Ю.С., Смоляр Ю.Ю. Непрозорість при реалізації необробленої деревини на біржах та пропозиції щодо її подолання. Економічні проблеми сталого розвитку : Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої 80-річчю зі дня народження професора Олега Балацького (м. Суми, 21-25 квітня 2017 р.) / За заг. ред.: Т.А. Васильєвої, Г.О. Швіндіної. – Суми : Сумський державний університет, 2017. С. 341–342.

 21. Hofacker C.F. Digital Marketing: communicating, selling and connecting. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc, 2018. 224 с.

##submission.howToCite##
ІЛЛЯШЕНКО, Сергій Миколайович; ШИПУЛІНА, Юлія Сергіївна; СМОЛЯР, Юрій Юрійович. Цифрові технології як засіб підвищення ефективності і прозорості біржової торгівлі деревиною. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 23-33, вер. 2020. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/107>. Дата доступу: 20 жов. 2020
Розділ
Статьи
переглянуто раз: