Авторам

 Статті публікуються безкоштовно
Автори гарантують, що статті не порушують авторські права інших осіб
Статті проходять процедуру подвійного анонімного рецензування
 
 Для публікації статті необхідно подати:
Статтю українською чи англійською мовою з мінімальним обсягом (не враховуючи анотацій та список літератури) – 20000 знаків
Відомості про автора:
– прізвище, ім'я, по батькові
– посада, науковий ступінь, вчене звання
– місце роботи
– ORCID
– електронна адреса
– адреса для розсилання примірника журналу
– телефон
Статті необхідно подавати у форматі, який підтримується Microsoft Word:
– формат паперу А4
– орієнтація книжкова
– поля: верхнє – 2,5, нижнє – 3,5, ліве – 3, праве – 2
– шрифт Times New Roman, розмір 12 пт, інтервал одиничний, відступ 1,25 см
– посилання на літературні джерела по тексту у квадратних дужках
– посилання на власні публікації небажані
– посилання на Інтернет-ресурси мають вести до вказаного джерела
Структура статті:
– зліва у верхньому куті сторінки зазначається УДК, на тому ж рядку справа у верхньому куті – JEL Classification. Шрифт 12 пт, напівжирний
– через рядок – справа П.І.Б. автора. Шрифт 12 пт, напівжирний. Наступний рядок – науковий ступінь і вчене звання, посада і місце роботи. Шрифт 11 пт, курсив
– через два рядки по центру – назва статті. Шрифт 12 пт, напівжирний, верхній регістр
– через рядок – анотація мовою статті (обсяг 700-800 знаків). На наступному рядку – ключові слова мовою статті (5 слів та словосполучень). Висвітлюється сутність і результати дослідження. Шрифт 11 пт, курсив
– через два рядки – текст статті за рубриками:
1) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями
2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор
3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття
4) формулювання мети статті (постановка завдання)
5) викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів
6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним напрямом
– через два рядки – список літератури за Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Список літератури має містити не менше 10 джерел. Праці фахівців, прізвища яких наведені в тексті, мають бути в списку літератури та мати посилання по тексту. Усі джерела, які наведені в списку літератури, повинні мати посилання по тексту. Шрифт 11 пт, курсив
– через рядок для статей українською мовою – список літератури за міжнародним стандартом АРА.  Шрифт 11 пт, курсив
– через два рядки для статей українською мовою – розширена анотація англійською мовою (3000–5000 знаків) – ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи; ключові слова (5 слів та словосполучень). Висвітлюється мета і сутність дослідження, наукова новизна і практичне значення дослідження, висновки і перспективи подальших досліджень. Шрифт 11 пт, курсив
– через два рядки для статей англійською мовою україномовних авторів – анотація українською мовою (700–800 знаків) – ініціали та прізвище авторів, їх науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи; анотація; ключові слова (5 слів та словосполучень). Висвітлюється сутність і результати дослідження. Шрифт 11 пт, курсив
Оформлення ілюстративних матеріалів статті:
Рисунки повинні бути згруповані або вбудовані в об'єкт (рисунок MS Word). Діаграми – у редакторі діаграм. Формули у редакторі формул MS Equation. Рисунки, таблиці, формули відокремлюються від тексту зверху та знизу одним порожнім рядком. Рисунки та діаграми, які виконані в інших програмах (MS Excel, CorelDRAW, Adobe Photoshop, MS Visio) додатково надсилаються в форматі цих програм. Рисунки та таблиці, розміщені на сторінках з альбомною орієнтацією, не допускаються. Таблиці, рисунки, формули повинні бути пронумеровані
 
Матеріали можна подати електронною поштою за адресою: mar.didg.tech@gmail.com