Електронна торгівля в Україні: стан, тенденції, перспективи розвитку

 • Тетяна Василівна Сак кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 • Данило Олександрович Ховхалюк здобувач вищої освіти кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Анотація

В статті визначено дефініцію та історичний розвиток поняття «електронної комерції». Визначено нормативно-правову базу реалізації правовідносин в сфері інтернет-економіки. Встановлено роль маркетплейсів щодо просування товарів та послуг в онлайн-режимі, наведено статистичні дані та динаміку вітчизняного E-commerсe в різних сегментах економіки. Проаналізовано основні переваги та недоліки онлайн-ритейлу. Окреслено проблеми електронної комерції в Україні. Досліджено аспекти удосконалення розвитку роздрібної торгівлі через Всесвітню мережу Інтернет в умовах карантинних обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19. Висвітлено перспективи та подальші тенденції розвитку електронної торгівлі в Україні.


Ключові слова: електронна комерція, електронна торгівля, онлайн-ритейл,, інтернет-економіка, маркетплейс


DOI: 10.15276/mdt.4.3.2020.8


 1. Гліненко Л.К., Дайновський Ю.А. Стан і перспективи розвитку електронної торгівлі України. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 87.

 2. Директива Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу про захист прав приватних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільний рух таких, від 24 жовтня 1995 року № 95/46 / ЄС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_242 (дата звернення: 20.06.2020).

 3. Зосімов В., Берко О. Проблеми та перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні. Геометричне моделювання та інформаційні технології. 2018. № 1 (5). URL: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/gmit5-51.pdf (дата звернення: 20.06.2020).

 4. Козье Д. Электронная коммерция: пер. с англ. Москва: Издательско-торговый дом «Русская Редакция». 1999. 288 с. URL: http://el-business.ucoz.ru/literatura/Kozie.pdf (дата звернення: 20.06.2020).

 5. Кондрус Л.Л., Дзивицька О.А. Проблеми розвитку електронної комерції в Україні. Сімнадцяті економіко-правові дискусії. 2017. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1885 (дата звернення: 20.06.2020).

 6. Майже 23 млн. українців регулярно користуються Інтернетом. URL:https://mind.ua/news/20204323-majzhe-23-mln-ukrayinciv-regulyarno-koristuyutsya-internetom-doslidzhennya(дата звернення: 20.06.2020).

 7. Малюта І.А., Оголь А.Є. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку інтернет-торгівлі в Україні. Ефективна економіка. 2019. URL: file:///C:/Users/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1% 8F%20%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA/Downloads/51.pdf (дата звернення: 20.06.2020).

 8. Офіційний сайт Асоціації ритейлерів України. URL: https://rau.ua (дата звернення: 20.06.2020).

 9. Патраманська Л.Ю. Електронна комерція: переваги та недоліки. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4505 (дата звернення: 20.06.2020).

 10. Прес-служба МОЗ. URL: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1488700544626379 &id=261889753974137 (дата звернення: 20.06.2020).

 11. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text (дата звернення: 19.06.2020).

 12. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#top (дата звернення: 19.06.2020).

 13. Про електрону комерцію: Закон України від 03.09.2015 р. № 675-VIII/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19 (дата звернення: 19.06.2020).

 14. Про захист прав споживачів: Закону України від 12.05.1991 р. №1023-XII/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#top (дата звернення: 19.06.2020).

 15. Синявська О.О. Електронна торгівля в Україні: тенденції та перспективи розвитку. Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм: Збірник ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2019. № 9. С. 127. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKhMv_2019_9_18 (дата звернення: 20.06.2020).

 16. Спецпроект «Е-commerce UA»: Як за рік змінилися показники ключових інтернет-магазинів України. URL: https://rau.ua/novyni/spetsproekt-e-commerce-ua/2 (дата звернення: 25.05.2020).

 17. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 19.06.2020).

 18. E-commerce України: підсумки 2018 року та прогнози на 2019-й (інфографіка). URL: https://rau.ua/novyni/e-commerce-ukraine-2018 (дата звернення: 20.06.2020).

 19. Retail e-commerce sale worldwide from 2014 to 2023 (in billion US dollars). The Statistical Portal. URL:https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales (дата звернення: 20.06.2020).

##submission.howToCite##
САК, Тетяна Василівна; ХОВХАЛЮК, Данило Олександрович. Електронна торгівля в Україні: стан, тенденції, перспективи розвитку. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 73-85, вер. 2020. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/112>. Дата доступу: 20 жов. 2020
Розділ
Статьи
переглянуто раз: