Сайт наукового журналу як інструмент Інтернет-маркетингу знань науково-освітніх установ

 • Сергій Миколайович Ілляшенко д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет (м. Суми, Україна); д-р хабілітований, професор, Вища школа економіко-гуманітарна (м. Бєльсько-Бяла, Польща)

Анотація

Викладено результати аналізу комунікативної ефективності сайту наукового журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій» з позицій: динаміки відвідуваності (кількість сеансів, відвідувачів, переглянутих сторінок, у тому числі загалом і за один сеанс, тривалість сеансу), структури відвідувачів та авторів статей за країнами, пристроїв і каналів заходів на сайт, мовної структури статей, тематичної спрямованості статей журналу, структури авторів за рівнем кваліфікації тощо. Виконано аналіз комунікативної ефективності сайту журналу та заходів, що їх реалізує редакційна колегія. Виявлено основні недоліки комунікативної політики і зазначено шляхи їх усунення. Аналіз підтвердив достатньо високий рівень комунікативної ефективності сайту, а також актуальність тематичної спрямованості розділів журналу. Результати аналізу доцільно використовувати як методичну допомога редакційним колегіям нових журналів.
 
Ключові слова: сайт, науковий журнал, інтернет-маркетинг, науково-освітня установа, комунікативна ефективність сайту
 
DOI: 10.15276/mdt.1.1.2017.1


 1. Blanc B. L., Bouillon J.-L. Organizational devices for knowledge management: Proposal or across over perspective between knowledge sciences and communication sciences // VINE : електрон. версія журн. № 42 (3/4). P. 382–395. URL: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10. 1108/0305572121126750 (дата звернення: 15.04.2017).


 2. Matschke C., Moskaliuk J., Cress U. Knowledge exchange using Web 2.0 technologies in NGOs // Journal of Knowledge Management : електрон. версія журн. № 16 (1). P. 159–176. URL : http://dx.doi.org/10.1108/136732712 11199007 (дата звернення: 25.07.2017).


 3. Landry R., Amara N. Elucidation and enhancement of knowledge and technology transfer business models // VINE : електрон. версія журн. № 42 (1). P. 94–116. URL : http://dx.doi.org/10.1108/0305572121120778 (дата звернення: 14.07.2017).


 4. Peter M. An evaluation of knowledge management tools: Part 1 – managing knowledge resources // Journal of Knowledge Management : електрон. версія журн. № 18 (6). P. 1075–1100. URL : http://dx.doi.org/10.1108/JKM-11-2013-0449 (дата звернення: 29.07.2017).


 5. E. A proposed method for assessing knowledge loss risk with departing personnel // VINE : The journal of information and knowledge management systems : електрон. версія журн. 2014. № 44 (2). P. 185–209. URL : http://www. emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/VINE-07-2012-0028 (дата звернення: 11.08.2017).


 6. Borjigen C. Mass collaborative knowledge management: Towards the next generation of knowledge management studies // Program: electronic library and information systems : електрон. версія журн. № 49 (3). P. 325–342. URL : http://www.emeraldinsight.com/doi/full/ 10.1108/PROG-02-2015-0023 (дата звернення: 13.08.2017).


 7. Khedhaouria A., Jamal A. Sourcing knowledge for innovation: knowledge reuse and creation in project teams // Journal of Knowledge Management : електрон. версія журн. № 19 (5). P. 932–948. URL : http://dx.doi.org/10.1108/JKM-01-2015-0039 (дата звернення: 10.08.2017).


 8. Simard A. Knowledge markets: More than Providers and Users // IPSI BgD Internet Research Society Transactions. 2006. Т. 2, № 2. Р. 4–9.


 9. Bishop W. Strategic Marketing for the Digital Age. HarperBusiness, 1996. 250 p.


 10. Tapscott D, Williams A. D. Wikinomics – How Mass Collaboration Changes Everything. Penguin Group, 2006. 324 p.


 11. Knowledge market. URL : http://en.wikipedia.org/ wiki/Knowledge_market (дата звернення: 10.06.2017).


 12. Stewart T. A. Intellectual Capital-The New Wealth of Organizations. McGraw-Hill, 1996. 342p.


 13. Голдобин Н. Д. Маркетинг знаний и инновационный педагогический процесс // Ярославский педагогический вестник. –2009. № С. 130–134.


 14. Матвіїв М. Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційний аспекти. Тернопіль : Економічна думка, 2007. 448 с.


 15. Сербиновский Б. Ю. Маркетинг экономики знаний и маркетинг знаний. Часть 1 // Научный журнал КубГАУ. 2011. № 74 (10). URL : http://ej.kubagro.ru/2011/10/pdf/36.pdf (дата звернення: 13.02.2017).


 16. Якшин А. С. Стратегия и тактика маркетинга знаний на рынке образовательных услуг // Экономическая наука и образование. Экономические науки. 2010. № 5 (66). С. 297–301.


 17. Illiashenko S. M., Shypulina Y. S., Illiashenko N. S. The use of internet-technologies for scientific and educational service advance (experience of SSU) / A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects : collective monograph / edited by: Y.S. Larina and O.O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri : Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015. 353-362.


 18. Ілляшенко С. М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. Т.2, № 4. С. 64–74.


 19. Ілляшенко С. М., Іванова Т. Є. Інструменти та методи просування продукції в Internet: аналітичний огляд // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2 № 3. С. 20–32.


 20. Байков В. Д. Интернет-поиск информации и продвижение сайтов. Санкт-Петербург : БВХ-Санкт-Петербург, 2000. 288 с.


 21. Вертайм К., Фенвик Я. Цифровой маркетинг. Как увеличить продажи с помощью социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и других современных технологий (DigiMarketing: TheEssentialGuidetoNewmedia&DigitalMarketing). М. : Альпина Паблишер, Юрайт, 2010. 384 с.


 22. Литовченко І. Л., Пилипчук В. П. Internet-маркетинг : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2008. 182 с.


 23. Ілляшенко Н. С. SEO-оптимізація як сучасний інструмент Internet-маркетингу // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 3. С. 63–74.


 24. Мозгова В. Г. Інструменти Internet-маркетингу та їх переваги для сучасних українських підприємств // Ефективна економіка. 2013. № 10. С. 79–86.


 25. Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Застосування маркетингових Internet-технологій для формування іміджу організації // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : матеріали Х Міжн. наук.-практ. конф. (м. Львів, 2014 р.). Львів, 2014. С. 144–146.


 26. Окландер М., Литовченко І. Комплекс Інтернет-комунікаційу маркетингу // Маркетинг в Україні. 2008. №3 (49). С. 29–35.


 27. Окландер М. А., Романенко O.O. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015 (12). С. 362–371.


 28. Офіційний сайт журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій». URL : http://mmi.fem. sumdu.edu.ua (дата звернення: 20.04.2017).


 29. Офіційний сайт кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю СумДУ. URL: http://km.fem.sumdu.edu.ua (дата звернення: 20.04.2017).

##submission.howToCite##
ІЛЛЯШЕНКО, Сергій Миколайович. Сайт наукового журналу як інструмент Інтернет-маркетингу знань науково-освітніх установ. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 6-19, жов. 2017. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/4>. Дата доступу: 20 жов. 2020
Розділ
Статьи
переглянуто раз: