Політика рецензування

«Маркетинг і цифрові технології» – науковий рецензований журнал. Рукописи статей, що надходять до редакції журналу, проходять незалежне рецензування. До рецензування залучаються члени редакційної колегії, науковці, представники маркетингової професійної спільноти. Рецензенти інформуються про те, що надіслані їм рукописи статей є інтелектуальною власністю авторів і містять інформацію, яку рецензенти не можуть використовувати на власний розсуд. Рішення рецензента не є остаточним. У разі незгоди з рішенням рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути направлена на додаткове рецензування. При вирішенні суперечок, які можуть виникнути в процесі рецензування статті, остаточне рішення приймає редакційна колегія. Стаття, направлена автору на доопрацювання, повинна бути повернена у редакцію протягом 3 тижнів. До доопрацьованого варіанта рукопису статті повинен бути доданий лист з відповідями на зауваження та поясненнями щодо внесених змін. Якщо стаття за рекомендацією рецензента зазнала значних доопрацювань, вона повторно направляється до того ж рецензента. Рішення про доцільність публікації після рецензування приймається головним редактором, а при необхідності – редакційною колегією. Відповідальний редактор доводить до відома автора прийняте рішення. Максимальний термін рецензування між датами надходження рукопису до редакції і винесення рішення про публікацію статті становить 2 місяці.
 
 Загальні положення рецензування
 1. Надіслані рукописи проходять рецензування та перевірку на плагіат.
 2. Використовується модель подвійного анонімного рецензування.
 3. Листування між рецензентами і автором здійснюється через редакцію.
 4. Обидва рецензенти можуть консультуватися з профільними експертами.
 5. Результатом рецензування є рекомендація до друку.
 6. У разі необхідності рукопис може бути відправлений іншим рецензентам.
 7. У разі незгоди з рецензією автор може направити в редакцію мотивовану відповідь.
 8. Остаточне рішення про публікацію статті приймається на засіданні редакційної колегії.

 Порядок рецензування

 1. Надіслані рукописи реєструються в момент отримання редакцією в електронному вигляді.
 2. Головний редактор обирає рецензентів згідно з тематикою рукопису або відхиляє його як такий, що не відповідає спеціалізації журналу.
 3. Рукопис передається на рецензування обраним рецензентам.
 4. Обидві рецензії на рукопис направляються автору:
– у разі позитивної рецензії без необхідності доробки автору відправляється рецензія, а рукопис передається в редакцію для підготовки до публікації;
– у разі позитивної рецензії з необхідністю доробки автору відправляється рукопис та рецензія із зауваженнями рецензента;
– у разі негативної рецензії автору надсилається рукопис та рецензія з відмовою.
 1. Після отримання результатів рецензування автор готує наступні матеріали:
– у разі необхідності переробки рукопису – готує перероблений варіант рукопису і пояснення (до 3 тижнів);
– у разі незгоди з рецензією – надсилає до редакції пояснення.
 1. Доопрацьований варіант рукопису відправляється на повторне рецензування.