Обов’язки головного редактора

Рішення з опублікування статті
Головний редактор рецензованого журналу «Маркетинг і цифрові технології» відповідає за прийняття рішення щодо публікації поданих рукописів. Він керується методичними рекомендаціями, розробленими редакційною колегією журналу і наступними юридичними вимогами – недопущення наклепу, плагіату, порушення авторського права. При ухваленні рішення про публікацію статті головний редактор спирається на рішення редакційної колегії, рецензентів.
 
Справедливість
Головний редактор рецензованого журналу «Маркетинг і цифрові технології» оцінює представлені рукописи за змістом, незважаючи на расу, стать, сексуальну орієнтацію, релігію, етнічне походження, громадянство, політичні погляди автора.
 
Конфіденційність
Головний редактор рецензованого журналу «Маркетинг і цифрові технології», члени редакційної колегії зобов’язуються не розголошувати інформацію про представлені рукописи, за винятком авторів, рецензентів, експертів, членів редакційної колегії, видавця.
 
Розголошення відомостей і конфлікт інтересів
Неопублікована інформація із поданої статті не буде використовуватися у власних роботах головного редактора і членів редакційної колегії без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, зберігатимуться у секреті і не будуть використані для отримання особистої вигоди. Головний редактор не приймає участі в рецензуванні у разі присутності конфлікту інтересів, що випливає з конкуренції, співробітництва чи інших відносин з авторами, підприємствами або установами, що мають відношення до статті. Головний редактор вимагає від авторів надання відомостей про конкуруючі інтереси та зобов’язується публікувати спростування чи висловлювання стурбованості, якщо конфлікт інтересів був викритий після публікації. Для додатків до журналу гарантована та ж якість рецензування, що і для журналу. Статті в додатках до журналу розглядаються окремо на основі їх наукової цінності та інтересу для читачів, а не комерційних міркувань. Нерецензовані розділи журналу позначаються.
 
Вивчення скарг етичного характеру
Головний редактор рецензованого журналу «Маркетинг і цифрові технології» оперативно вживає заходи при надходженні скарг етичного характеру відносно поданого рукопису або опублікованої статті – контакт з автором статті, належний розгляд скарги, у разі потреби контакти з установами та організаціями, і, якщо скарга підтверджена, публікацію виправлення, спростування, коментаря. Кожен оголошений випадок недотримання етичних норм при публікації вивчається, навіть якщо він був виявлений через роки після публікації.