Формування маркетингових стратегій для інноваційних товарів на окремих стадіях їх життєвого циклу

  • Аліна Василівна Мартиненко аспірант кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (Харків, Україна)
  • Петро Григорович Перерва д-р екон. наук, професор завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (Харків, Україна)

Анотація

Розроблена класифікація інноваційних промислових товарів в залежності від рівня їх ефективності на окремих стадіях життєвого циклу товару. На основі запропонованої класифікації товарів, в залежності від інтервалу рівня ефективності в якому знаходиться товар, в роботі авторами сформовані рекомендовані маркетингові стратегії, що включають питання проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, вибір каналів збуту, вдосконалення форм і методів реклами, регулювання цін, розробки нових, модернізації існуючих та вилучення з виробництва неефективних товарів тощо. У статті також представлено практичне використання розроблених рекомендацій на прикладі життєвого циклу інноваційного електродвигуна ПрАТ «Електромотор», що підтверджує їх практичну значимість та придатність, дозволяючи промисловим підприємствам ефективно управляти своїм асортиментом.


Ключові слова: ефективність, інноваційний товар, життєвий цикл товару, маркетингова стратегія, управління асортиментом.


DOI: 10.15276/mdt.5.1.2021.1


1. Кардаш В. Я., Павленко І. А., Шафалюк О. К. Товарна інноваційна політика: Підручник. К.: КНЕУ, 2002. 266 с.
2. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2000. 124 с.
3. Грабченко А. И., Перерва П. Г.,Смоловик Р. Ф. Основы маркетинга высоких технологий. Харьков : ХГПУ, 1999. 242с.
4. Гончарова Н. П., Перерва П. Г., Яковлев А. И. Маркетинг инновационного процесса. К.: ВИРА-Р, 1998. 267с.
5. Головацька Л. В. Товарна політика в системі управління маркетингом. Наукові записки [Української академії друкарства]. 2011. № 4. С. 111-117.
6. Хруцкий В. Е., Корнеева И. В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2000. 528 с.
7. Шумкова О. В., Глубока І. М. Окремі аспекти управління товарним асортиментом підприємства. Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. Сер. «Економіка і менеджмент», Сумський НАУ. Суми, 2010. Вип. 5/1(39). С. 64-69.
8. Kocziszky György, Szakaly D., Pererva P. G., Somosi Veres M. Technology transfer. Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI», 2012. 668 p.
9. Pеrеrvа P.G., Kосziszky Gy., Sоmоsi Vеrеs M., Kоbiеliеvа T. А., Соmpliаnсе prоgrаm оf аn industriаl еntеrprisе. Tutоriаl. Khаrkоv-Miskоlс: NTU «KhPI», 2018. 689 p.
10. Старостіна А. О. Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика:підруч. К.: Знання, 2009. 1070 с.
11. Слепцова Ю. Н. Виды маркетинговых стратегий на различных этапах жизненного цикла товара. Научный журнал. 2020. №1 (46). С. 42-46. URL: https://scientificmagazine.ru/images/PDF/2020/46/Nauchnyj-zhurnal-1-46-.pdf (дата звернення: 20.10.2020).
12. Калинина М. А. Выбор маркетинговой стратегии в зависимости от жизненного цикла товара. Управленческие науки. 2012. №4 (5). С. 48-54.
13. Кравчук А. В. Аналіз існуючих методів економічної оцінки ефективності промислових інновацій. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2019. Випуск 2/2019 (115). C. 69-78. DOI: 10.30929/1995-0519.2019.2.69-78
14. Кононов В. Н., Замбржицкая Е. С., Дема Р. Р., Харченко М. В.. Управление жизненными циклами промышленных технологий. Вестник Омского университета. Серия «Экономика». №1, 2018. С. 76–87.
15. Офіційний сайт підприємства: Приватне Акціонерне Товариство «Електромотор». URL: http://www.elmotor.com.ua. (дата звернення: 03.11.2020)

##submission.howToCite##
МАРТИНЕНКО, Аліна Василівна; ПЕРЕРВА, Петро Григорович. Формування маркетингових стратегій для інноваційних товарів на окремих стадіях їх життєвого циклу. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 6-16, бер. 2021. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/126>. Дата доступу: 08 тра. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: