Застосування методів і інструментів маркетингу для розвитку внутрішнього туризму в умовах пандемії COVID-19

 • Сергій Миколайович Ілляшенко д-р екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" д-р хабілітований, професор Вища школа економіко-гуманітарна (м. Бєльсько-Бяла, Польща)
 • Юлія Сергіївна Шипуліна д-р. екон. наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
 • Наталія Сергіївна Ілляшенко д-р. екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Показано, що згортання надходжень від міжнародного туризму в умовах пандемії COVID-19 може бути компенсовано розвитком внутрішнього туризму. Розвиток внутрішнього туризму також дозволить підготуватися до відновлення ринку міжнародних туристичних послуг після спаду пандемії. Уточнено основні складові туристичного потенціалу регіонів України з погляду їх придатності для розвитку внутрішнього і міжнародного туризму. Удосконалено підхід до оцінки доцільності розвитку конкретних видів внутрішнього туризму в регіонах країни, виходячи з їх туристичного потенціалу, стану туристичної інфраструктури, наявних ринкових можливостей і загроз з урахуванням впливу пандемії COVID-19. Уточнена структура туристичного іміджу регіону. Окреслено коло комунікаційних інструментів формування туристичного іміджу і бренду регіону. Отримані результати у комплексі формують підхід до розроблення на засадах маркетингу туристичного іміджу та бренду регіону для розвитку внутрішнього туризму в період пандемії COVID-19, а в подальшій перспективі після завершення карантинних обмежень - для виходу на міжнародний ринок туристичних послуг.


Ключові слова: маркетинг туризму, внутрішній туризм, туристичний імідж, туристичний бренд, регіональний туризм. 


DOI: 10.15276/mdt.5.2.2021.2 1. Басюк О. Проблема брендингу туристичних територій. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. 2015. № 2 (222). С. 5–

 2. Богатирьова Г.А., Барабанова В.В. Соціально-етичний маркетинг як основа конструктивних взаємовідносин зі споживачами туристичних послуг. Торгівля і ринок України. 2018 №1 (43). С. 144–

 3. Вардеванян В.А. Маркетинговий зміст місцевої події як об’єкта формування туристичної привабливості території за допомоги інструментів системи маркетингових комунікацій. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2019. № 54. С. 78-85.

 4. Данько Н.І., Курінна С.С. Сучасні тенденції маркетингу на туристичних підприємствах. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2018. Випуск 7. С. 102–

 5. Ілляшенко С.М. Аналіз ринкових можливостей і потенціалу інноваційного розвитку організації на базі екологічних інновацій. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 3. С. 229–

 6. Ілляшенко С.М., Гладенко Ю.М. Туристичний імідж регіону: структура, підходи до оцінки та управління. Людина, яка подорожує: постнеокласична парадигма наукових досліджень туризму : матеріали Методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару (м. Полтава, 17 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Г. П. Скляра. Полтава : ПУЕТ. 2018. С. 38–

 7. Ілляшенко С.М. Особливості формування туристичного бренду регіону. Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу України на світовому ринку : [Електронне видання] : Зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. (Львів, 20 лютого 2020 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. Львів : ЛІЕТ, 2020. C. 58–

 8. Музиченко-Козловська О.В. Туристичний брендинг: сутність, складові та переваги. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2014. № 797. C. 396–

 9. Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму в Україні. Оновлення до документу «Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку сфери туризму в Україні». Hotel & Destination Consulting. 2020. URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf.

 10. Писарева І.В., Радіонова О.М., Приходько М.Д. Розвиток подієвого туризму та його вплив на просування території. Економічний простір. Збірник наукових праць. 2020. № 161. С. 104–

 11. Примак Т.Ю., Луценко М.О. Ефективні інструменти інтернет-маркетингу в туристичному менеджменті. Молодий вчений. 2017. № 11 (51). С. 758–

 12. Романюк І.А., Мандич О.В., Нікітіна О.М. Особливості впровадження маркетингових комунікацій в туристичні послуги. Вісник ХНТУСГ: економічні науки. 2016. Вип. 174. С. 212–

 13. Смирнова Т.А., Приварникова І.Ю. Формування бренда міста як інноваційний шлях підвищення його привабливості для туризму. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2015. Випуск 5. С. 93–

 14. Тєлєтов О.С., Косолап Н.Є. Особливості та перспективи маркетингу туристичних послуг в Україні. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 1. С. 21–

 15. Хазиева Э.Р. Маркетинг территории как ключевой инструмент управления регионом. Актуальные исследования. 2020. №9 (12). С. 68-70. URL: https://apni.ru/article/768-marketing-territorii-kak-klyuchevoj-instrument.

 16. Buhalis D. Technology in tourism-from information communication technologies to eTourism and smart tourism towards ambient intelligence tourism: a perspective article. Tourism Review. 2019. Vol. 75 №. 1. pp. 267–

 17. Font X., McCabe S. Sustainability and marketing in tourism: its contexts, paradoxes, approaches, challenges and potential. Journal of Sustainable Tourism. 2017. 25:7. рр. 869–

 18. Gazzola P., Pavione E., Grechi D., Ossola P. Cycle Tourism as a Driver for the Sustainable Development of LittleKnown or Remote Territories: The Experience of the Apennine Regions of Northern Italy. Sustainability. 2018. Vol. 10 (6), pp. 1–

 19. Khurramov O.K., Saidova F.K. Social-media marketing – a forceful tool for tourism industry. European science. 2019. № 7 (49). pp. 41–

 20. Romão J., Nijkamp P. Impacts of innovation, productivity and specialization on tourism competitiveness – a spatial econometric analysis on European regions. Current Issues in Tourism. 2019. Vol. 22 (10). Pp. 1150–1169. https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1366434.

 21. Sharma A. Educational tourism: strategy for sustainable tourism development with reference of Hadauti and Shekhawati regions of Rajasthan, India. Journal of Business Economics and Information Technology. 2015. Vol. 11 (4). р 1–12.

 22. Tomczewska-Popowycz N. Етнічний туризм та інші близькі форми туризму в східноєвропейській літературі. Przegląd Wschodnioeuropejski. Vol. 8. № 1. С. 271–280.

##submission.howToCite##
ІЛЛЯШЕНКО, Сергій Миколайович; ШИПУЛІНА, Юлія Сергіївна; ІЛЛЯШЕНКО, Наталія Сергіївна. Застосування методів і інструментів маркетингу для розвитку внутрішнього туризму в умовах пандемії COVID-19. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 14-26, чер. 2021. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/136>. Дата доступу: 19 вер. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: