Методичний підхід до оцінювання ефективності використання ІТ-аутсорсінгу

 • Петро Григорович Перерва д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна)
 • Станіслав Миколайович Назаренко аспірант кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна)

Анотація

У статті досліджено існуючі науково-методичні підходи до оцінки ефективності використання аутсорсингу інформаційних технологій у виробничо-комерційній діяльності промислових підприємств. Сформульовано методичні рекомендації щодо оцінки ефективності та результативності механізму ІТ-аутсорсингу, що дозволяє визначити результат його впровадження і напрямок його подальшого розвитку. Запропоновано методичні рекомендації щодо прийняття рішення про ІТ-аутсорсингу, застосування якого є частиною процедури прийняття рішення про використання аутсорсингу в роботі підприємства і передбачає послідовне виконання заходів по виявленню бізнес-процесу для передачі на аутсорсинг з метою підвищення якості та ефективності виконання делегованих процесів. Запропоновано графічний порівняльний метод аналізу ефективності рішень щодо використання аутсорсингу сторонніми підприємствами i практичної реалізації ІТ-функції власними силами підприємства


Ключові слова: аутсорсинг, інформаційні технології, економічна ефективність, бізнес-процеси, промислові підприємства


DOI: 10.15276/mdt.5.3.2021.2 1. 1. Аналіз затребуваності та оцінка якості послуг аутсорсингу в Україні. URL: http://pravotoday.in.ua/ ua/press-centre/market-viewing/view-38 (дата звернення: 19.03.2021).

 2. Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента. Москва: Инфра-М, 2007. 288 с.

 3. Голованов, И.С. Определение затрат на создание сайта // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2010: тези доп. Міжнар. наук.-техн. конференції. Харків, 2010. Т. 3. С. 138.

 4. Исследование рынка услуг по разработке веб-сайтов: цены, сроки, гарантии, инструменты. Москва : Центр маркетинговых решений Андрея Коновалова, 2009. 39 с.

 5. Кобєлєва Т.О. Електротехнічна галузь України: сучасний стан та перспективи розвитку. Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. Харків : НТУ "ХПІ", 2011. № 26. С. 34-43.

 6. Курбанов А.Х., Плотников В.А. Аутсорсинг в России: социальное содержание и экономические условия применения. Управленческое консультирование. Актуальные проблемы государственного и муниципального управления, 2011. № 3. С. 123-131.

 7. Ляхович Г.І. Розрахунок ефективності бухгалтерського аутсорсингу // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2018. Вип. 1 (39), С. 83-87. DOI: http://dx.doi.org/10.26642/pbo-2018-1(39)-83-87 (дата звернення: 19.03.2021)

 8. Манойленко О.В. Аутсорсинг як інструмент підвищення ефективності антикризового управління. Вісник Міжнародного Слов’яського університету. Сер. «Економічні науки», 2006. Т. 9, № 1. С. 8–12.

 9. Перерва П.Г. Комплаенс-программа промышленного предприятия: сущность и задачи. Вісник наіонального технічного університетуту «Харківський політехнічний інститут». Серія «Економічні науки». 2017. № 24 (1246). С. 153–158.

 10. Перерва П.Г., Коциски Д., Верес Шомоши М. Комплаенс программа промышленного предприятия. Харьков-Мишкольц : ООО «Планета-принт», 2019, 689 с.

 11. Петрик В.Л. Голованов И.С., Голованова М.А. Подходы к оценке затрат на создание сайта. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 2011. № 4. С. 88–102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2011_4_10 (дата звернення: 19.03.2021)

 12. Фролова В.Ю., Фролова Г.І. Ефективність використання аутсорсингу бізнес-процесів на підприємстві. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 2015. № 3. С. 60-63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2015_3_14 (дата звернення: 19.03.2021)

 13. Чухрай Н.I. Логiстичнi рiшення щодо аутсорсингу. Логистика, 2007. № 6. С. 37–39.

 14. Шарчук Т.В. Логістичний аутсорсинг – шлях до оптимізації управління бізнес-процесами підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Логістика. 2008. № 633. C. 772-780. URL: http://vlp.com.ua/files/112.pdf (дата звернення: 19.03.2021)

 15. Jedd M. Inside outside. Project management network, 2004. p. 46-50.

 16. Nagy S., Sikorska M., Pererva P.G. Current evaluation of the patent with regarding the index of its questionnaire // Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами : матеріали 9-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 19 квітня 2018 р. Київ : НАУ, 2018. С. 21–22.

 17. Nagy S., Pererva P. Monitoring of innovation and investment potential of industrial enterprises // Сучасні тенденції розвитку світової економіки : зб. матеріалів 10-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 18 травня 2018 р. Харків : ХНАДУ, 2018. С. 88–89.

 18. Nagy Szabolcs, Pererva Petro, Maslak Maria Organization of Marketing activities on the Intrapreneurship. MIND JOURNAL // Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna.- №5.- 2018. URL: https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-18/organization_of_marketing activities_on the_intrapreneurship.pdf (дата звернення: 19.03.2021)


19. Pererva P.G., Kocziszky György, Szakaly D. Technology transfer. Kharkiv-Miskolc: National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», 2012. 668 p.

##submission.howToCite##
ПЕРЕРВА, Петро Григорович; НАЗАРЕНКО, Станіслав Миколайович. Методичний підхід до оцінювання ефективності використання ІТ-аутсорсінгу. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 5, n. 3, p. 18-29, жов. 2021. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/145>. Дата доступу: 20 жов. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: