Особливості застосування методу кластеризації в маркетингових дослідженнях фармацевтичного ринку України

 • Андрій Васильович Федорченко докт. екон. наук, професор завідувач кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка, Київський національний університет технологій та дизайну
 • Анатолій Борисович Кулик канд. фіз.-мат. наук, доцент в.о. завідувача кафедри вищої математики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 • Ігор Віталійович Пономаренко канд. екон. наук, доцент завідувач кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну Київський національний університет технологій та дизайну

Анотація

Статтю присвячено особливостям використання кластерного аналізу для виокремлення груп фармацевтичних підприємств, що функціонують на фармацевтичному ринку України на основі використання уніфікованої системи показників оцінювання результативності їх діяльності. Наведено ключові особливості застосування методу кластеризації, що дозволить сформувати групи з окремих елементів досліджуваної сукупності на основі науково обґрунтованих підходів та розробити згідно з отриманими результатами продуктивні управлінські рішення в сфері їх маркетингової діяльності. Проаналізовано сучасний стан і ключові тенденції розвитку фармацевтичного ринку України. Кластерний аналіз реалізовано за допомогою бібліотеки Sklearn в середовищі jupyter notebook. Для визначення кількості кластерів використано метод силуета.


Ключові слова: маркетингові дослідження, кластерний аналіз, фармацевтичний ринок, система показників, одиниці сукупності, метод k-середніх


DOI: 10.15276/mdt.7.1.2023.1 1. Інфографічний довідник «Фармацевтика України 2021» ТОВ «ТОП ЛІД», 2021. 48 с. URL: https://businessviews.com.ua/ru/get_file/id/the-infographics-report-pharmaceutical-industry-of-ukraine-2021.pdf (дата звернення 01.12.2022).

 2. Khan, M., Kona, B. Shifts in Pharma-Marketing Trends in Post COVID-19 Era. International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research. 2021. Vol. 2(2) P.108–114. DOI: 10.11594/ijmaber.02.02.04

 3. Шандрівська О., Цветковська А. Дослідження фармацевтичного ринку України: у фокусі концентрація ринку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2022. №1(9). С.56-68. DOI: 10.23939/semi2022.01.056

 4. Ковінько О.М., Стахова А.І., Вовк А.П. Фармацевтичний ринок України як рушійний важіль розвитку економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 11. С. 56-59. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/11_2017ua/14.pdf

 5. Пальчевська Т.А. Сучасний стан та динаміка розвитку фармацевтичного ринку України та ЄС. Ринок контрастних лікарських засобів. Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Харків, 26 листопада 2020 р.). Харків: Вид-во НФаУ, 2020. 610 с.

 6. Савич А.О., Павлюк Б.В. Маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку антидіабетичних лікарських засобів в Україні. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2022. Т.15, №1(38), С.80–85.

 7. Кузьминчук Н.В., Куценко Т.М., Коваль В.В., Бондарь В.А. Маркетинг лікарських препаратів у контексті державного регулювання фармацевтичного ринку. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2020. Вип. 5(38). С.190–196.

 8. Гербіна Н.А., Бабічева Г.С., Малініна Н.Г., Чегринець А.А., Бойко А.В. Соціальний маркетинг та фармакоекономічні дослідження. Соціальна фармація в охороні здоровя. 2022. Т.8, №1. С. 75–82.

 9. Kortana T, Hatrawang C, Kaewkhantee B., Phusalux J. Marketing Mix Strategies and Their Relationship with the Service Orientation of Community Pharmacies in Thailand. Systematic Reviews in Pharmacy. 2020. Vol. 11(4). P. 36–44.

 10. Stros M., Riha D., Lim L., Rihova E. Strategies and personal sales in pharmaceutical marketing – an overview. The 13th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 5–7, 2019. P. 1447–1458.

 11. Pradana M., Ha H. Maximizing Strategy Improvement in Mall Customer Segmentationusing K-means Clustering. Journal of Applied Data Sciences. 2021. Vol.2(1). P.19–25.

 12. Kansal T., Bahuguna S., Singh V., Choudhury T. Customer Segmentation using K-means Clustering. 2018 International Conference on Computational Techniques, Electronics and Mechanical Systems (CTEMS), Belgaum, India, 2018. P. 135–139.

 13. Білик Р.С. Кластеризація як інструмент забезпечення конкурентних переваг національної економіки у європейському інноваційному просторі. Регіональна економіка. 2019. №1. С.65-75.

 14. Костюк Г.В., Коваленко А.В. Конкурентоспроможність фармацевтичної промисловості України. Ефективна економіка. 11. 2013. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op =1&z=2547 (дата звернення 4.01.2023).

 15. Кохан М.М. Управління розвитком маркетингового потенціалу фармацевтичних підприємств: дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Київ. нац. екон. університет ім. В. Гетьмана. Київ, 2018. 240 с.

 16. Крикавський Є.В., Дейнега О.В., Дейнега О.І., Шелюк Л.О., Патора Р. Маркетингова інформація: Підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 416 с.

 17. Brian S. Everitt, Sabine Landau, Morven Leese, Daniel Stahl. Cluster Analysis, 5th Edition. John Wiley & Sons, 2011. 346 p. URL: https://pdfs.semanticscholar. org/b05a/ca28ced3751d6302d8ce7396f80c90d612fd.pdf (дата звернення 15.01.2023).

 18. Kassambara A. Practical Guide to Cluster Analysis in R. New York: STHDA, 2017. 187 p.

 19. Фармацевтичний ринок після початку війни впав. Що буде далі? URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/27/688567/#:~:text=Ще%20на%20початку%202022%20року,у%20травні%20–%20на%2024%25 (дата звернення 4.01.2023).

 20. Фармринок закінчує рік на позитивній ноті – UDT 06/01/2023. URL: https://www.apteka.ua/article/652995 (дата звернення 4.01.2023).

 21. Бриф-аналіз роздрібного фармринку: попередні підсумки 2022  р. URL: https://www.apteka.ua/article/655830 (дата звернення 4.01.2023).

 22. Zhou, H., Gao J. Automatic Method for Determining Cluster Number Based on Silhouette Coefficient. Advanced Materials Research. 2014. V.951. P.227-230.


 

##submission.howToCite##
ФЕДОРЧЕНКО, Андрій Васильович; КУЛИК, Анатолій Борисович; ПОНОМАРЕНКО, Ігор Віталійович. Особливості застосування методу кластеризації в маркетингових дослідженнях фармацевтичного ринку України. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 7-28, бер. 2023. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/285>. Дата доступу: 24 чер. 2024
Розділ
Статьи
Посмотрено раз