Управління конкурентним потенціалом підприємства на основі оцінювання комплексу маркетингу

 • Вікторія Віталіївна Атюшкіна кандидат економічних наук доцент кафедри економіки і підприємництва Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля (Сєвєродонецьк, Україна)
 • Ірина Анатоліївна Педько д-р екон. наук, професор декан факультету економіки та менеджменту в будівництві Одеська державна академія будівництва та архітектури (Одеса, Україна)

Анотація

У статті досліджено сутність конкурентного потенціалу підприємства, представлене теоретичне обґрунтування напрямків пошуку конкурентних переваг як результату взаємовпливу екзогенного та ендогенного потенціалів підприємства. Джерелом аналізу та оцінювання конкурентного потенціалу підприємства виділено маркетингову інформацію, яка враховує як дані про внутрішнє середовище підприємства, його можливості, так і інформацію про непідконтрольне, зовнішнє середовище. Наведене концептуальне представлення системи управління конкурентним потенціалом підприємства із докладним описом підсистеми інформаційного забезпечення. Визначено, що можливості підприємства щодо збору та обробки даних для отримання релевантної інформації визначають результативність роботи системи управління конкурентним потенціалом підприємства, а отже мають залучатися інформаційні засоби та програмні продукти для обробки значних масивів даних та формування бізнес-аналітики для прийняття стратегічних рішень. Наведено перелік інформаційних засобів за етапами оцінювання конкурентного потенціалу підприємства.


Ключові слова: конкурентна перевага, інформаційне забезпечення, параметр, модуль інформації, бізнес-аналітика.


 DOI: 10.15276/mdt.2.3.2018.6 1. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй. Київ, 2001. 587 с.

 2. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогообложения. Т. 2 Антология экономической класики. Москва, 1993. 475 с.

 3. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. Москва, 2006. 715 с.

 4. Грант Р. Современный стратегический анализ. Санкт Петербург, 2008. 560 с.

 5. Day G.S., Wensley R. Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority // Journal of Marketing. 1988. April. p.12.

 6. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. 7-е изд. / пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. Санкт Петербург: Питер, 2007. 496 с.

 7. Prahalad C.K. The core competence of the corporation. Harvard Business Review. 1990. vol. 68. N 3. P. 79–91.

 8. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 352 с.

 9. Бачевський Б.Є., Заблодська І.В., Решетняк О.О. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2009. 397 с.

 10. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Київ: КНЕУ, 2005. 261 с.

 11. Идрисов А.Б. Стратегия на ключевых компетенциях и динамических способностях URL: http://www.management.com.ua/strategy/str027.html (дата звернення: 31.07.18).

 12. Cornelissen J. Corporate Сommunications: Theory and Рractice. London: Sage Publications Ltd., 2004. 206 p.

 13. Климчук А.О. Сучасна парадигма забезпечення конкурентних переваг підприємства // Бізнес Інформ. 2014. № 1. С. 221–225.

 14. Магретта Дж. Ключевые идеи. Майкл Портер. Руководство по разработке стратегии. Москва, 2013. 272 с.

 15. Етимологічний словник української мови: В 7 т. / Ред. кол.: О.С. Мельничук (гол. ред.), І.К.Білодід, В.Т. Коломієць, О.Б. Ткаченко. АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. Київ: 1982. Т. 1: А–Г. 632 с.

 16. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ, Ірпінь, 2002. 1440 с.

 17. Олексюк О.А. Маркетинговий потенціал підприємств цементної промисловості України // Маркетинг в Україні. 2001. №4. С. 12.

 18. Шарко В.В. Методи дослідження маркетингового потенціалу торговельного підприємства // Економіка і суспільство. 2016. №4. С. 207–215.

 19. Кохан М.М. Оцінка маркетингового потенціалу фармацевтичного підприємства // Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 5. С. 58–62.

 20. Мерзликина Г.С., Шаховская Л.С. Оценка экономической состоятельности предприятия. Санкт Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та, 1996. 160 с.

 21. Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2005. 291 с.

 22. Dresner H. Business intelligence: competing Against Time. Twelfth Annual Office Information System Conference. London, 1993.

 23. Gartner IT Glossary: Business Intelligence (BI) Platforms URL: https://www.gartner.com/it-glossary/bi-platforms (дата звернення: 31.07.18).

 24. Коковський А. Business Intelligence: ще сучасніший ніж 20 років тому // Информационные технологии для менеджмента: електрон. версія журн. 2011. №1-2. URL: http://www. management.com.ua/ims/ims179.html (дата звернення: 31.07.18).

 25. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств / за ред. О.Г. Янкового. Одеса, 2017. 514 с.

##submission.howToCite##
АТЮШКІНА, Вікторія Віталіївна; ПЕДЬКО, Ірина Анатоліївна. Управління конкурентним потенціалом підприємства на основі оцінювання комплексу маркетингу. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 85-103, вер. 2018. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/47>. Дата доступу: 20 жов. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: