Маркетингові дослідження споживачів для вдосконалення смакових якостей вина

 • Оксана Іванівна Яшкіна д-р екон. наук, професор професор кафедри маркетингу Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)
 • Наталя Віталіївна Сиротюк магістрант з маркетингу Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)

Анотація

В статті наведено результати маркетингових досліджень щодо вподобань споживачів ігристих вин з метою виявлення органолептичних переваг споживачів, сприйняття споживачами певних видів вина, знання та відношення споживачів до них. За результатами досліджень визначено оптимальні органолептичні властивості ігристого вина та запропоновано новий вид ігростого вина. Розроблено комплекс маркетингу для просування на ринок, а також визначено продуктивность маркетингових заходів за допомогою розрахунку витрат на впровадження та просування даного напою та очікуваних доходів.


Ключові слова: маркетингове дослідження, «сліпі» тести, фокус група, опитування, органолептичні властивості, ігристі вина.


 DOI: 10.15276/mdt.2.4.2018.5 1. Коваль Л.А. Основні аспекти поведінки споживачів і чинників, що зумовлюють вибір певного типу споживацької поведінки // Наукові праці Кіровоградського технічного університету. 2010. Вип.18, Ч. ІІ. С. 117–122.

 2. Окландер М.А. Сучасні трансформації культурних чинників поведінки споживача // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: електрон. версія журн. 2013. № 10. С. 386–392. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_ 2013_10_65 (дата звернення: 15.10.2017).

 3. Корнієв В.Л., Кірик В.В. Вплив цінових змін на поведінку споживачів при стратегічному ціноутворенні на генеричні товари // Маркетинг і менеджмент інновацій: електрон. версія журн. 2010. № 1. С. 11–20. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2010_1_11_20_0.pdf (дата звернення: 15.10.2017).

 4. Євтушевська О.В. Особливості поведінки споживачів на ринку в сучасних умовах // Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 20. С. 22–24.

 5. Кузьмінов С.В. Ринковий попит і поведінка споживача: психологічні аспекти взаємообумовленості / С.В. Кузьмінов // Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки. 2014. № 1. С. 84–92.

 6. Цимбал О.І., Василькевич Л.О. Система показників кількісно-якісної оцінки поведінкових реакцій споживачів на ринку підприємств туристичної сфери // Ефективна економіка. 2012. № 2.

 7. Маркетингові дослідження інновацій та підприємницькі ризики: монографія / М. А. Окландер, Т. О. Окландер, І. А. Педько, О. І. Яшкіна; за ред. М.А. Окландера. Одеса: Астропрінт. 2017. 284 с.

 8. Окландер Т.О. Інноваційні методи впливу на споживачів: аромамаркетинг // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. Т. 2, № 3. С. 97–101.

 9. Рибінцев В.О. Маркетинг винограду і вина: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: [спец.] 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Інститут аграрної економіки. Київ, 2002. 35 с.

 10. Окландер М.А. Проблеми формування маркетингової системи країни. Київ: Наукова думка, 2002. 168 с.

##submission.howToCite##
ЯШКІНА, Оксана Іванівна; СИРОТЮК, Наталя Віталіївна. Маркетингові дослідження споживачів для вдосконалення смакових якостей вина. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 2, n. 4, p. 80-93, гру. 2018. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/55>. Дата доступу: 28 тра. 2022
Розділ
Статьи
переглянуто раз: