Цифровий маркетинг в готелях

 • Nataliia Serohina канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури (Одеса, Україна).
 • Nataliia Petryshchenko канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури (Одеса, Україна)
 • Berislav Andrlic д-р екон. наук, професор, Політехнічний інститут Пожеги (Пожега, Хорватія).

Анотація

У статті проведено аналіз наукових джерел, який виявив, що цифровий маркетинг зараз є найбільш актуальним для підприємств будь-якої галузі і використовується різних типах ринків. Виявлено, що його перевагою є різноманітні інструменти і інтерактивна форма, що дозволяє кінцевому користувачеві отримувати актуальну інформацію про ресурс, залишати коментарі та розширювати коло зацікавлених сторін, що позитивно впливає на коло стейкхолдерів. Наведені основні інструменти цифрового маркетингу, розроблена схема градації використання цифрового маркетингу за типом і широтою можливостей. Встановлено, що неможливо ефективно використовувати цифрові маркетингові заходи і інструменти в діяльності підприємств готельного бізнесу без подальшого обслуговування, особливо в сфері готельного бізнесу.


Ключові слова: цифровий маркетинг; інтернет-маркетинг; інструменти цифрового маркетингу; готельний бізнес; цифрові технології.


DOI: 10.15276/mdt.3.3.2019.4 1. Oklander M. A., Romanenko O.O. (2015) Spetsyfichni vidminnosti tsyfrovoho marketynhu vid Internetmarketynhu [Specific differences in digital marketing from internet marketing]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» [Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”], no. 12, pp. 362–371.

 2. Yatsiuk D. V. (2015) Tsyfrovyi marketynh: maibutnie marketynhovykh komunikatsii v brendynhu [Digital Marketing: The Future of Marketing Communications in Branding]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience], no. 7. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2015/16.pdf.

 3. Matvіїv M.YA. (2014) Formuvannya cifrovogo marketingu pіdpriєmstv [Formation of digital marketing of enterprises]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia [Public administration effectiveness]. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_41_32.

 4. Ruban V.V. (2017) Cifrovij marketing: rol' ta osoblivostі vikoristannya [Digital marketing: the role and features of use]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii [Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy], no.2, pp. 20–24.

 5. Marchuk O.O. (2018) Cifrovij marketing yak іnnovacіjnij іnstrument upravlіnnya [Digital marketing as an innovative management tool]. Ekonomika ta suspilstvo. Mukachivskyi derzhavnyi universytet [Economy and society. Mukachevo State University], no. 17, pp. 296–299.

 6. Zubareva M.A. (2015) Golovnі trendi gotel'nogo bіznesu na digital-rinku [Major trends in hotel business in the digital market]. Ekonomichni litopysy-XXI [Economic Annals-XXI]. Available at: http://soskin.info/userfiles/file/2015/7-8_2_2015/Zubarieva.pdf.

 7. Oklander T.O., Osetyan O.M., Hidirov S. (2019) Komunіkativnі strategії pіdpriєmstv gotel'no-restorannoї sferi [Communication strategies of hotel and restaurant enterprises]. Chornomorski ekonomichni doslidzhennia [Black Sea Economic Studies]. Available at: http://bses.in.ua/journals/2019/37_2019/23.pdf.

 8. Dan'ko T.P., Skorobogatykh I.I. (2005) Kolichestvennye metody analiza v marketinge [Quantitative methods of analysis in marketing]. SPb.: Piter. (in Russian).

 9. Oklander, M.A. (2002). Problemy formuvannia marketynhovoi systemy krainy [Problems of the formation of the country's marketing system]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

 10. Gerasimyak N. V., Dacenko V.V. (2018) Novіtnі pіdhodi do marketingu v cifrovіj ekonomіcі [New approaches to marketing in the digital economy]. Marketynh v tsyfrovomu seredovyshchi [Marketing in the digital environment], no. 17, pp. 83–84.

 11. Mal's'ka M.P., Hudo V.V., Cibuh V.I. (2004) Osnovy turisticheskogo biznesa: Uchebnoe posobie [Tourism business basics]. Kiev: Center for Educational Literature. (in Ukrainian).

 12. Ekonomіchna statistika / Ekonomіchna dіyal'nіst' / Turizm (2019) [Economic statistics / Economic activity / Tourism]. Kiev: State Statistics Committee of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tur.htm.

 13. Digital-art. Digital-advertising [Electronic source]. – Available at: http://www.imagecms.net/blog/polnyirakurs/digital-reklama-kak-eto-proishodit#imagecms.

 14. Gumenyuk N.V., Palamarchuk A.O. (2010) Global'nі komp’yuternі sistemi rezervuvannya: praktika vikoristannya v turistichnіj galuzі Ukraїni [Global computer reservation systems: practice in the travel industry of Ukraine]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Bulletin of Khmelnitsky National University. Economic sciences]. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_4_4/061-064.pdf.

 15. Zajceva V. M. (2015) Vikoristannya іnnovacіjnih tekhnologіj v galuzі turizmu [Use of innovative technologies in the field of tourism]. Zaporіzhzhya: Dike Pole. (in Ukrainian).

 16. Kononenko T. P., Tіmofєєva O. M., Usіna A. І. (2012) Іnformacіjnі tekhnologії v gotel'nih pіdpriєmstvah [Information technology in hotel enterprises]. Prohresyvni pryiomy ta tekhnolohii vyrobnytstva produktiv kharchuvannia v restorannomu hospodarstvi ta torhivli [Progressive techniques and technologies of food production in the restaurant industry and trade], no. 1, pp. 563-569.

 17. Oklander, M.A., Oklander, T.O., Pedko, I. A., & Yashkina, O.I. (2017). Marketynhovi doslidzhennia innovatsii ta pidpryiemnytski ryzyky [Marketing Research Innovations and Business Risks]. Oklander, M.A. (Ed). Odesa: Astroprint [in Ukrainian].

 18. Oklander, T.O. (2011). Innovatsiini metody vplyvu na spozhyvachiv: aromamarketynh [Innovative methods of influencing consumers: aroma marketing]. Marketynh i menedzhment innovatsii  Marketing and management of innovations, 3, 97101 [in Ukrainian].


 

##submission.howToCite##
SEROHINA, Nataliia; PETRYSHCHENKO, Nataliia; ANDRLIC, Berislav. Цифровий маркетинг в готелях. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 35-42, вер. 2019. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/75>. Дата доступу: 20 жов. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: