Механізм управління знаннями в організації в контексті її ринково орієнтованого інноваційного розвитку

 • Сергій Миколайович Ілляшенко д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та УІД Сумський державний університет (Суми, Україна) д-р хабілітований, професор Вища школа економіко-гуманітарна (Бєльсько-Бяла, Польща
 • Юлія Сергіївна Шипуліна д-р. екон. наук, доцент, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту НТУ «ХПІ» (Харків, Україна) старший науковий співробітник Сумський державний університет (Суми, Україна)

Анотація

Розроблені і науково обґрунтовані теоретико-методологічні засади формування організаційно-економічного механізму управління знаннями в організації як основою її інноваційного розвитку які, зокрема, включають: принципи формування і функціонування зазначеного механізму, його функції і структуру, послідовність і зміст процедур управління продукуванням і використанням актуальних релевантних знань. Розроблено і обґрунтовано підхід до управління знаннями організації з застосуванням сучасних комп’ютерних інформаційних технологій, окреслено роль і місце механізму управління знаннями у структурі системи управління Web-ресурсами організації. Практична реалізація отриманих наукових результатів надає можливість обґрунтованого і цілеспрямованого управляти інноваційним розвитком організацій в умовах економіки знань, шляхом формування на основі знань стійких конкурентних переваг на національному і міжнародних ринках, створює передумови їх переходу до випереджаючого інноваційного розвитку.


Ключові слова: механізм управління знаннями, продукування знань, комерціалізація знань. інноваційний розвиток організації, Web-ресурси організації, інтернет-маркетинг.


DOI: 10.15276/mdt.3.1.2019.1


 1. Вовк Я.Ю. Процес управління знаннями підприємства та його особливості // Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.17. С. 343–352.

 2. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Концепція управління знаннями в стратегічному процесі сучасного підприємства // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). 2009. Вип. 1–2. С. 419–427.

 3. Денисюк В.А. Комерціалізація результатів науково-дослідних робіт: проблеми і перспективи Вісн. НАН України. 2006. № 5. С.39–53.

 4. Джанетто К., Уилер Э. Управление знаниями. Руководство по разработке и внедрению корпоративной стратегии управления знаниями / пер. с англ. Е.М. Пестеревой. Москва: Добрая книга, 2005. 192 с.

 5. Ілляшенко Н.С., Росохата А.С. Формування організаційно-економічного механізму прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства // Ефективна економіка: електрон. версія журн. 2015. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3737 (дата звернення: 15.12.2018).

 6. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С., Ілляшенко Н.С., Нагорний Є.І. Управління знаннями в контексті підвищення рівня потенціалу інноваційного розвитку організації // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. Т.2, № 3. С. 98–103.

 7. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С., Ілляшенко Н.С., Комарницька А.О. Управління знаннями в системі інноваційного розвитку організації // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 1. С. 231–241.

 8. Коулопоулос Т.М., Фраппаоло К. Управление знаниями. Москва, 2008. 224 с.

 9. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку / за ред. С.М. Ілляшенка. Суми, 2006. 728 с.

 10. Матвіїв М.Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційний аспекти. Тернопіль, 2007. 448 с.

 11. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / за ред. Ю.С. Шипуліної. Суми, 2012. 458 с.

 12. Мешко Н.П., Робота П.В. Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності у сфері міжнародного науково-технічного обміну // Економічний простір. 2008. № 12/1. С. 40–46.

 13. Мильнер Б.З. Управление знаниями: эволюция и революция в организации. Москва, 2003. 176 с.

 14. Мойсеєнко І. Системи управління знаннями в умовах постіндустріальної економіки // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». 2004. № 507. С. 151–157.

 15. Олефіренко О.М. Комерціалізація інновацій як об’єктивний чинник ефективного функціонування промислового підприємства // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. № 5(05). С.179–183.

 16. Ступнікер Г.Л. Комерціалізація інтелектуальної власності як інструмент управління інтелектуальним капіталом // Економічний простір. 2008. № 15. С.163–170.

 17. Томах В.В. Сутність процесу управління знаннями підприємств в промисловості // Економіка та управління національним господарством. 2014. № 2. С. 161–166.

 18. Черкасова І.В. Система управління знаннями як основа інноваційного розвитку підприємства // Вісник НТУ «ХПІ». 2005. № 5. С. 170–177.

 19. Шипулина Ю.С. Сущность, структура и подходы к оценке потенциала инновационного развития предприятия // Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности / под ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. Київ: Знания Украины, 2004. С. 330–335.

 20. Blanc B. L., Bouillon J.-L. Organizational devices for knowledge management: Proposal for a crossover perspective between knowledge sciences and communication sciences [Electronic resource] / B.L. Blanc, J.-L. Bouillon // VINE. – 2012. – No 42 (3/4) – P. 382–395. – Access mode: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03055721211267503.

 21. Borjigen C. Mass collaborative knowledge management: Towards the next generation of knowledge management studies [Electronic resource] / C. Borjigen // Program: electronic library and information systems. – 2015. – No 49 (3). – P. 325–342. – Access mode: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/PROG-02-2015-0023.

 22. Davenport T. Working Knowledge – How Organizations Manage What They Know / T. Davenport. – Harvard Business School Press, 1998. – 199 p.

 23. Jennex M. E. A proposed method for assessing knowledge loss risk with departing personnel [Electronic resource] / M. E. Jennex // VINE: The journal of information and knowledge management systems. – 2014. – No 44 (2). – P. 185–209. – Access mode: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/VINE-07-2012-0028.

 24. Illiashenko N.S. The comparative analysis outstripping and alternative types of development / N.S. Illiashenko / Marketing and management of innovations. – 2014. – №2. – P. 21–28.

 25. Illiashenko S.N. Web-culture as a factor of company’s competitiveness enhancement / S.N. Illiashenko // Marketing and Management of Innovation, 2014. - № 3. – P. 121–129.

 26. Khedhaouria A., Jamal A. Sourcing knowledge for innovation: knowledge reuse and creation in project teams [Electronic resource] / A. Khedhaouria, A. Jamal // Journal of Knowledge Management. – 2015. – No 19 (5). – P. 932–948. – Access mode: http://dx.doi.org/10.1108/JKM-01-2015-0039.

 27. Landry R., Amara N. Elucidation and enhancement of knowledge and technology transfer business models [Electronic resource] / R. Landry, N. Amara // VINE. – 2012. – No 42 (1). – P. 94–116. – Access mode: http://dx.doi.org/10.1108/03055721211207789.

 28. Matschke C., Moskaliuk J., Cress U. Knowledge exchange using Web 2.0 technologies in NGOs [Electronic resource] / C. Matschke, J. Moskaliuk, U. Cress // Journal of Knowledge Management. – 2012. – No 16 (1). – P. 159 – 176. – Access mode: http://dx.doi.org/10.1108/13673271211199007.

 29. Peter M. An evaluation of knowledge management tools: Part 1 – managing knowledge resources [Electronic resource] / M. Peter // Journal of Knowledge Management. – 2014. – No 18 (6). – P. 1075–1100. – Access mode: http://dx.doi.org/10.1108/JKM-11-2013-0449.

 30.  Sveiby K. – E. What is Knowledge Management? [Electronic resource] / K. Sveiby. – Accessed mode: https://www.sveiby.com/files/pdf/whatisknowledgemanagement.pdf.

##submission.howToCite##
ІЛЛЯШЕНКО, Сергій Миколайович; ШИПУЛІНА, Юлія Сергіївна. Механізм управління знаннями в організації в контексті її ринково орієнтованого інноваційного розвитку. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 7-20, бер. 2019. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/58>. Дата доступу: 25 тра. 2020
Розділ
Статьи
переглянуто раз: